Aşure günü için diğer ibadetler:

Aşure günü on manasına gelen "aşr" kelimesinden alınmıştır. Hicri senenin 1. ayı olan Muharrem ayının onuncu gününe Aşure günü denilmiştir.

Aşure günü on kadar önemli tarihî olayın, Yüce Allah'ın on peygamberine on ikramda bulunuşunun, meydana gelmiş olduğu Mübarek bir gündür.

Bu olaylar, şunlardır:

1) Yüce Allah, Hz.Adem'in (a.s.) tövbesini kabul etti. (Abdurrezzak, Musannef, 4/291, no: 7852)
2) Hz.İdris'i (a.s.), yüksek yere (semaya) çıkardı.
3) Hz.Nuh (a.s.), gemisini Cudi Dağı'na indirdi, kurtuluşa erdi.
4) Hz.İbrahim (a.s.) doğdu (Ali Mutteki, Kenzü'l-Ummal, 8/576, no: 24256), kendisine Halîlullah adı verildi, Nemrut'un ateşinden kurtuldu.
5) Hz.Süleyman'ın (a.s.) tövbesi kabul edildi, mülkü red ve ilhak edildi.
6) Hz.Eyüp'e (a.s.) hastalığı konusunda şifaya kavuşarak sıhhat ihsan edildi.
7) Hz.Musa'ya (a.s.) kavmiyle birlikte Kızıldeniz'den geçerek denizden kurtuluş verildi, şerrinden kurtulduğu Firavun ise denizde garkoldu.
8) Hz.Yunus (a.s.) balığın karnından kurtuldu.
9) Hz.İsa (a.s.), semaya yükseltildi. (* Hz.İsa doğdu. -Mutteki, Kenzü'l-Ummal, 8/576, no: 24256)
10) Ümmet-i Muhammed için mükerrem kılındı.
Bu konuda, ayrıca aşure gününde Hz.Yusuf'un (a.s.) kuyudan çıkarıldığı, Hz.Davud'un (a.s.) tövbesinin kabul edildiği, Hz.Süleyman'a (a.s.) mülk verildiği, Hz.Yakub'un (a.s.) Hz.Yusuf'a (a.s.) hasretinden ağlaması sonucu kapanan gözlerinin açıldığı rivayetleri de vardır. Hz.Peygamber (s.a.), af günü konusunda, şöyle buyurur: "Ramazan dışında da oruç tutmak istersen, Muharrem ayında tut. Çünkü o Şehrullah (Allah'ın ayı)dır. O ayda bir gün vardır ki, Allah onda bir kavmin günahlarını affetti (tövbelerini kabul etti), bir başka kavmin günahını da affedecek."
(Tirmizî, savm 40; Dârimî, savm, 45)

-------


-------

Aşure günü orucu;

Peygamber Efendimiz s.a.v. "Aşure günü oruç tutmak bir yıllık günaha kefarettir." buyuruyor.

Evvelki takvalı ve salih müslümanlar, büyük sevaplar elde etmek ümidi ile Aşure günü çocuklarına dahi yemek yedirmezlerdi ki, manen oruçlu sayılsınlar.

Rasulullah Efendimiz s.a.v. Aşure günü akşama kadar yemek istemesinler ve oruçlu sayılsınlar diye çocukların ağızına mübarek tükürüklerini sürerlerdi. Anne ve babaların dahi çacuklarının bu sevaplarından payları vardır. Aşure günü hayvanların bile yavrularını emzirmedikleri rivayet olunur.


Abdullah ibni Abbas r.a. 'dan rivayete göre Peygamber Efendimiz s.a.v. "Aşure günü oruç tutunuz ve o hususta Yahudilere muhalefet ediniz. Binaenaleyh Aşureden 1 veya bir gün sonrada oruç tutun." buyurmuşlardır. Bu bakımdan sadece Aşure gününü tek olarak tutmak mekruhtur. Yani ya bir öncesinden yada bir gün sonrasından Aşure günü orucuna eklemek gerektir.
------


Aşure günü namazları;

Hazreti Aişe r.a. validemiz Peygamber Efendimizin s.a.v. şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Kim Aşure günü yüz rekat namaz kılıp her rekatında bir FATİHA SURESİ ile üç İHLAS SURESİ okuyup namazı tamamladıktan sonra yetmiş defa SUBHANELLAHİ VELHAMDÜ LİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER, VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM derse.. Ve ardından yetmiş defa ESTAĞFİRULLAH diyerek istiğfar getirirse.. Ve yetmiş defada ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMED diyerek bana salatü selam getirirse Allahü Teala o kimsenin (öldüğünde) kabrini misk ve amberle doldurur."

Sonra Rasulullah s.a.v. sözlerine şunu ilave etti: "Kabre konan herkesin saçları dağılır. Fakat bu namazı kılan kimsenin saçları asla dağılmaz." Kabrinden dirildiğindede yüzü ayın 14'ü gibi parıldar. Kocasının evine getirilen bir gelin gibi (gayet süslü olarak) süratle doğru cennete götürülür.


------

Aşure günü için diğer ibadetler:

Peygamber Efendimiz s.a.v. buyurmuşlardır ki: " Akrabası ile alakasını kesen kişi, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse Allahu Teala ona Zekeriyya oğlu Yahya Aleyhisselamın ve İsa Aleyhisselamın sevabını nasip eder ve onu cennette onlarla beraber şu iki parmak gibi yanyana kılar. (orta parmağı ile başparmağını birleştirdi)"

Peygamber efendimiz s.a.v. Buyurdular ki: Kim Aşure günü zerre kadar sadaka verirse Allah ona uhud dağı kadar sevap verir. Kim Aşure bir Alimin bulunduğu mecliste Yahut Allahın c.c. zikredildiği bir yerde bir saat bulunsa Allahın c.c. o kimseyi cennete koyması hak olur. Kim Aşure günü müslümanlardan 10 kişiye selam verirse bütün mü'minlere selam verniş gibi olur. Kim Aşure günü bir yetimin başını okşarsa Allahu Teala o yetimin başındaki her kıla karşılık o kişiyi cennette bir derece yükseltir. Kim Aşure günü yıkanırsa (gusl abdesti alırsa) Allah c.c. indinde annesinden doğduğu gün gibi bütün günahklarından temizlenmiş olur. Kim Aşure günü iki kere yıkanırsa (gusl abdesti alırsa) iki gözü katiyyen hastalık görmez. Kim Aşure günü Ayetel Kürsi ve İhlası Şerifi yüzer kere okursa sonra anne ve babasına dua ederse Allahu teala onlardan azabu kaldırır. (Velev ki anne ve babası müşrik olsalar bile.)

Peygamber Efendimiz s.a.v. den "Her kim, Muharremin ilk on günü sabahleyin bu duayı 3 kere okursa, Allah c.c. hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharrem ayına kadar bütün belalardan emin ve muhafaza buyuracağı rivayet olunmuştur.
Şeyh Şihâbuddin-i Sühreverdi k.s. dan nakledilmiştirki: "Her kim bu duayı Aşure günü üç kere okursa, ölümden de emin kılınır. Elbette o sene ölümü takdir olunan kimseye bu duayı okumak nasip olmaz"

Dua Şudur : El-Hamdü lillahi Rabbil Alemin. Vessalatü vesselamü ala seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme entel ebediyyül kadimül hayyül kerîmül hannânül mennânü ve hazihî senetün cedîdetün es-elüke fîhel ısmete mineşşeytanirracîm. Vel avne alâ hazihin-nefsil emmâreti bissûi vel iştiğale bi mâ yukarribunî ileyke ya zel celâli vel ikrâmi bi rahmetike yâ erhamer-rahımîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehli beytihî ecmaîn.

Kaynak: İbadet Rehberi / Adem Şener
-------


Aşure günü Cümlemize hayırlar getirsin.. Rabbim muvaffak eylesin. Bu güzel ibadetler ile bizleri şereflendirsin. Amiin.
Selametle..

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !