İSMİ CELİL ANLAMI


TESBİH ADEDİ TESBİH NİYETİ 

Er- RAHMÂN
Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden
günde 298 Dünya ve Ahirette Allah'ın sevgilisi olmak

Er- RAHÎM
Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.
günde 258 Maddi ve Manevi Rızıklar

El- MELİK
Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı.
günde 90 Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak

El- KUDDÛS
Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz
günde 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği

Es- SELÂM
Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren
günde 131 Korkulan herşeyden korunmak

El- MÜ'MİN
Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan
günde 137 Kötü hastalıklara düşmemek

El- MÜHEYMİN
Gözeten ve Koruyan
günde 145 İnsanların düşüncelerini anlar korur

El- AZÎZ
Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip
günde 94 Düşmanlara galip gelmek

El- CEBBÂR
Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan
günde 206 istek ve Arzuların olması için

El- MÜTEKEBBİR
Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren 
günde 662 İzzete ve refaha nail olmak 

El- HALÎK
Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden
günde 731 İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak

El- BÂRİ'
Eşyayı ve herşeyin vucüdunu birbirine uygun halde yaratan 
günde 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulur 

El- MUSAVVİR
Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren
günde 336 Maksat ve merama ulaşmak için

El- ĞAFFÂR
Mağrifeti pek çok 
günde 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunma 

El- KAHHÂR
Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan
günde 306 Zalimleri kahretmek için

El- VEHHÂB
Her türlü nimeti devamlı bağışlayan 
günde 14 Sıkıntısız borçsuz bir hayat için 

Er- REZZÂK
Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden
günde 308 Bol rızıklı ömür için

El- FETTÂH
Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran 
günde 489 Maddi manevi hayırlar için 

El- ALÎM
Her şeyi çok iyi bilen
günde 150 ilim zenginliği için

El- KÂBID
Sıkan, Daraltan 
günde 903 Zalimin zülmünden kurtulmak için 

El- BÂSIT
Açan, Genişleten
günde 72 İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi

El- HÂFID
Yukardan aşağıya indiren alçaltan 
günde 1481 Kötüden ve belalardan korunmak 

Er- RÂFİ
Yukarı kaldıran, yükselten
günde 351 İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için

El- MUİZ
İzzet veren, ağırlayan 
günde 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak 

El- MÜZİL
Zillete düşüren, hor ve hakir eden
günde 770 Düşmanları zelil etmek için

Es- SEMİ'
Herşeyi iyi işiten 
günde 180 Duaların kabulu için 

El- BASİR
Her şeyi iyi gören
günde 112 Acziyetin kalkması için

El- HAKEM
Hükmeden, hakkı yerine getiren 
günde 68 Haklı davasını kazanması için 

El- ADL
Çok Adaletli
günde 104 Adaletli olmak için

El- LÂTÎF
En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran 
günde 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık için 

El- HABÎR
Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar
günde 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi için

El- HALÎM
Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren günde 88 Ahlak ve hilim güzelliği için 

El- AZİM
Çok Azametli
günde 1020 Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için

El- ĞAFÛR
Affı ve mağfireti pek çok 
günde 1286 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak 

Eş- ŞEKÛR
Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren
günde 526 Talihin açıklığı, bol rızık

El- ALİY
Pek yüce, Pek yüksek 
günde 110 Zilleten kurtulmak ve ilim için 

El- KEBİR
En büyük, pek büyük
günde 232 Hürmet görmek için

El- HAFIZ
Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan 
günde 998 Nefsinin ve malının korunması için 

El- MUKÎT
Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren
günde 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak için

El- HASİB
Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün
detayları ile bilen 
günde 80 Herkese karşı alnı açık olmak 

El- CELÎL
Celalet ve Ululuk sahibi
günde 5329 Bir zalimi zorbayı zelil etmek için

El- KERÎM
Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol 
günde 270 Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak 

Er-RAKÎB
Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden
günde 312 Her işte Allah'ın koruması altında olmak için

El- MUCİB
Kendisine dua edenlerin isteklerini veren 
günde 3025 Duaların kabul olunması için 

El- VASİ'
İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar
günde 137 Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için

El- HAKÎM
Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli
günde 6084 İlim ve hikmet sahibi olmak için

El- VEDÛD
Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan
günde 400 Herkesin sevgisini kazanmak

El- MECÎD
Şanı büyük ve yüksek günde 3249 İzzet ve şerefin artması için 

El-BÂİS
Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran
günde 573 Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için

Eş- ŞEHÎD
Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır 
günde 319 Şehid olmak, heybetli olmak için 

El- HAK
Varlığı hiç değişmeden duran
günde 108 İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek

El- VEKÎL
Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran 
günde 66 Allah'tan her türlü yardımı görmek için 

El- KAVİY
Pek Güçlü
günde 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması için

El- METÎN
Çok Sağlam 
günde 500 Maddi ve manevi sağlam olmak için 

El- VELİY
Sevdiği kullarının dostu
günde 2116 Her işinde Allah'ın yardımı için

El- HAMİD
Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen günde 3844 Kazancın genişlemesi 

El- MUHSÎ
Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen
günde 148 Zekanın kuvvetli olması

El- MÛBDÎ
Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan 
günde 57 Her işte muvaffak olmak için 

El- MUÎD
Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan
günde 124 Elden kaçanı geriye kazanmak için

El- MUHYÎ
Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren 
günde 68 İşlerin başarılı olması için 

El- MÜMÎT
Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
günde 490 Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek

El- HAY
Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten 
günde 324 Sözü tesirli ve herkesten tazim görür 

El- KAYYÛM
Gökleri ve yeri, herşeyi tutan
günde 156 Allah'ın izniyle her istekleri olur

El- VÂCİD
İstediğini istediği anda bulan 
günde 196 Kaybedilen şeyi bulmak 

El- MÂCÎD
Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok
günde 48 Kazancın bolluğu için

El- VAHİD
Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK 
günde 3669 İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur 

Es- SAMED
İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci
günde 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak

El- KÂDİR
İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten 
günde 305 İstediğini yapmaya gücü yetirmek 

El- MUKTEDİR
Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan
günde 744 Her işte başarılı olmak

El- MUKADDİM İstediğini ileri geçiren, öne alan 
günde 184 Daima yükselmek için 

El- MUAHHİR
İstediğini geri koyan, arkaya bırakan
günde 847 Kötü birinin uzaklaştırılması için

El- EVVEL 
İLK 
günde 37 Her hayır işinde birinci olmak için 

El- AHİR
SON
günde 801 Ömür uzunluğu için

Ez- ZÂHİR
Herşeyde görünen aşikar
günde1106 Her meselenin zuhuru için

El- BÂTIN 
Herşeyden gizli 
günde 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için 

El- VÂLİ
Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden
günde 47 Sözünün tesirli insanların sevmesi için

El- MÜTEÂLΠ
Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce 
günde 551 Devletten istediğini elde etmek için 

El- BERR
Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok
günde 202 Herhalde iyilik bulmak için


Et- TEVVÂB 
Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan 
günde 409 Tövbelerin kabulu için 

El- MÜNTEKIM
Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran
günde 630 Zülüm ve fenalıktan korunmak

El- AFÜV 
Çok affeden 
günde 156 Rızık bolluğu, Kalp huzuru 

Er- RAÛF
Çok lütüfkar, Çok esirgeyen
günde 287 Hiçbir varlıktan zarar görmez

MALİKÜ-L MÜLK 
Mülkün ebedi sahibi 
günde 212 mal ve kazanca zarar gelmez 

Zül Celâl-i Ve'l İkrâm
Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi
günde 1100 işlerin kolaylığı için

El- MUKSIT 
Bütün işlerini denk vebirbirine uygun yerli yerinde yapan 
günde 209 Eşler arasını düzeltmek için 

El- CÂMİ'
İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan
günde 114 Küsleri barıştırmak için


El- GANİY 
Çok zengin ve herşeyden müstağni 
günde 1060 Büyük servet ve geniş rızık 

El- MUĞNİ
İstediğini zengin eden
günde 1100 Geçim genişliği bol rızık

El- MÂNİ' 
Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen 
günde 161 Kaza beladan uzak olmak için 

Ed- DÂRR
Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan
günde 1001 Zararlı kişinin kahrı için

En- NÂFİ' 
Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan 
günde 201 Hastalıktan uzak olur hastaysa şifa bulur 

En- NÛR
Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran
günde 256 doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için


El- HÂDΠ
Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren 
günde 400 çocukların itaatkar olması için 

El- BEDİ'
Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan
günde 86 Allah'ın yardımına nail olmak için

El- BÂKΠ
Varlığının sonu olmayan 
günde 113 Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için 

El- VÂRİS
Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi
günde 707 Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref


Er- REŞÎD 
Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran 
günde 514 İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için 

Es- SÂBÛR
Çok sabırlı
günde 298 Başladığı işi kolay bitirmek için
 

İSMİ CELİL ANLAMI 
TESBİH ADEDİ TESBİH NİYETİ 

Er- RAHMÂN
Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden
günde 298 Dünya ve Ahirette Allah'ın sevgilisi olmak

Er- RAHÎM
Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.
günde 258 Maddi ve Manevi Rızıklar

El- MELİK
Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı.
günde 90 Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak

El- KUDDÛS
Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz
günde 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği

Es- SELÂM
Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren
günde 131 Korkulan herşeyden korunmak

El- MÜ'MİN
Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan
günde 137 Kötü hastalıklara düşmemek

El- MÜHEYMİN
Gözeten ve Koruyan
günde 145 İnsanların düşüncelerini anlar korur

El- AZÎZ
Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip
günde 94 Düşmanlara galip gelmek

El- CEBBÂR
Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan
günde 206 istek ve Arzuların olması için

El- MÜTEKEBBİR
Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren 
günde 662 İzzete ve refaha nail olmak 

El- HALÎK
Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden
günde 731 İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak

El- BÂRİ'
Eşyayı ve herşeyin vucüdunu birbirine uygun halde yaratan 
günde 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulur 

El- MUSAVVİR
Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren
günde 336 Maksat ve merama ulaşmak için

El- ĞAFFÂR
Mağrifeti pek çok 
günde 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunma 

El- KAHHÂR
Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan
günde 306 Zalimleri kahretmek için

El- VEHHÂB
Her türlü nimeti devamlı bağışlayan 
günde 14 Sıkıntısız borçsuz bir hayat için 

Er- REZZÂK
Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden
günde 308 Bol rızıklı ömür için

El- FETTÂH
Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran 
günde 489 Maddi manevi hayırlar için 

El- ALÎM
Her şeyi çok iyi bilen
günde 150 ilim zenginliği için

El- KÂBID
Sıkan, Daraltan 
günde 903 Zalimin zülmünden kurtulmak için 

El- BÂSIT
Açan, Genişleten
günde 72 İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi

El- HÂFID
Yukardan aşağıya indiren alçaltan 
günde 1481 Kötüden ve belalardan korunmak 

Er- RÂFİ
Yukarı kaldıran, yükselten
günde 351 İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için

El- MUİZ
İzzet veren, ağırlayan 
günde 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak 

El- MÜZİL
Zillete düşüren, hor ve hakir eden
günde 770 Düşmanları zelil etmek için

Es- SEMİ'
Herşeyi iyi işiten 
günde 180 Duaların kabulu için 

El- BASİR
Her şeyi iyi gören
günde 112 Acziyetin kalkması için

El- HAKEM
Hükmeden, hakkı yerine getiren 
günde 68 Haklı davasını kazanması için 

El- ADL
Çok Adaletli
günde 104 Adaletli olmak için

El- LÂTÎF
En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran 
günde 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık için 

El- HABÎR
Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar
günde 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi için

El- HALÎM
Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren günde 88 Ahlak ve hilim güzelliği için 

El- AZİM
Çok Azametli
günde 1020 Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için

El- ĞAFÛR
Affı ve mağfireti pek çok 
günde 1286 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak 

Eş- ŞEKÛR
Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren
günde 526 Talihin açıklığı, bol rızık

El- ALİY
Pek yüce, Pek yüksek 
günde 110 Zilleten kurtulmak ve ilim için 

El- KEBİR
En büyük, pek büyük
günde 232 Hürmet görmek için

El- HAFIZ
Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan 
günde 998 Nefsinin ve malının korunması için 

El- MUKÎT
Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren
günde 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak için

El- HASİB
Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün
detayları ile bilen 
günde 80 Herkese karşı alnı açık olmak 

El- CELÎL
Celalet ve Ululuk sahibi
günde 5329 Bir zalimi zorbayı zelil etmek için

El- KERÎM
Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol 
günde 270 Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak 

Er-RAKÎB
Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden
günde 312 Her işte Allah'ın koruması altında olmak için

El- MUCİB
Kendisine dua edenlerin isteklerini veren 
günde 3025 Duaların kabul olunması için 

El- VASİ'
İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar
günde 137 Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için

El- HAKÎM
Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli
günde 6084 İlim ve hikmet sahibi olmak için

El- VEDÛD
Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan
günde 400 Herkesin sevgisini kazanmak

El- MECÎD
Şanı büyük ve yüksek günde 3249 İzzet ve şerefin artması için 

El-BÂİS
Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran
günde 573 Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için

Eş- ŞEHÎD
Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır 
günde 319 Şehid olmak, heybetli olmak için 

El- HAK
Varlığı hiç değişmeden duran
günde 108 İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek

El- VEKÎL
Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran 
günde 66 Allah'tan her türlü yardımı görmek için 

El- KAVİY
Pek Güçlü
günde 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması için

El- METÎN
Çok Sağlam 
günde 500 Maddi ve manevi sağlam olmak için 

El- VELİY
Sevdiği kullarının dostu
günde 2116 Her işinde Allah'ın yardımı için

El- HAMİD
Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen günde 3844 Kazancın genişlemesi 

El- MUHSÎ
Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen
günde 148 Zekanın kuvvetli olması

El- MÛBDÎ
Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan 
günde 57 Her işte muvaffak olmak için 

El- MUÎD
Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan
günde 124 Elden kaçanı geriye kazanmak için

El- MUHYÎ
Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren 
günde 68 İşlerin başarılı olması için 

El- MÜMÎT
Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
günde 490 Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek

El- HAY
Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten 
günde 324 Sözü tesirli ve herkesten tazim görür 

El- KAYYÛM
Gökleri ve yeri, herşeyi tutan
günde 156 Allah'ın izniyle her istekleri olur

El- VÂCİD
İstediğini istediği anda bulan 
günde 196 Kaybedilen şeyi bulmak 

El- MÂCÎD
Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok
günde 48 Kazancın bolluğu için

El- VAHİD
Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK 
günde 3669 İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur 

Es- SAMED
İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci
günde 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak

El- KÂDİR
İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten 
günde 305 İstediğini yapmaya gücü yetirmek 

El- MUKTEDİR
Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan
günde 744 Her işte başarılı olmak

El- MUKADDİM İstediğini ileri geçiren, öne alan 
günde 184 Daima yükselmek için 

El- MUAHHİR
İstediğini geri koyan, arkaya bırakan
günde 847 Kötü birinin uzaklaştırılması için

El- EVVEL 
İLK 
günde 37 Her hayır işinde birinci olmak için 

El- AHİR
SON
günde 801 Ömür uzunluğu için

Ez- ZÂHİR
Herşeyde görünen aşikar
günde1106 Her meselenin zuhuru için

El- BÂTIN 
Herşeyden gizli 
günde 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için 

El- VÂLİ
Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden
günde 47 Sözünün tesirli insanların sevmesi için

El- MÜTEÂLΠ
Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce 
günde 551 Devletten istediğini elde etmek için 

El- BERR
Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok
günde 202 Herhalde iyilik bulmak için


Et- TEVVÂB 
Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan 
günde 409 Tövbelerin kabulu için 

El- MÜNTEKIM
Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran
günde 630 Zülüm ve fenalıktan korunmak

El- AFÜV 
Çok affeden 
günde 156 Rızık bolluğu, Kalp huzuru 

Er- RAÛF
Çok lütüfkar, Çok esirgeyen
günde 287 Hiçbir varlıktan zarar görmez

MALİKÜ-L MÜLK 
Mülkün ebedi sahibi 
günde 212 mal ve kazanca zarar gelmez 

Zül Celâl-i Ve'l İkrâm
Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi
günde 1100 işlerin kolaylığı için

El- MUKSIT 
Bütün işlerini denk vebirbirine uygun yerli yerinde yapan 
günde 209 Eşler arasını düzeltmek için 

El- CÂMİ'
İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan
günde 114 Küsleri barıştırmak için


El- GANİY 
Çok zengin ve herşeyden müstağni 
günde 1060 Büyük servet ve geniş rızık 

El- MUĞNİ
İstediğini zengin eden
günde 1100 Geçim genişliği bol rızık

El- MÂNİ' 
Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen 
günde 161 Kaza beladan uzak olmak için 

Ed- DÂRR
Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan
günde 1001 Zararlı kişinin kahrı için

En- NÂFİ' 
Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan 
günde 201 Hastalıktan uzak olur hastaysa şifa bulur 

En- NÛR
Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran
günde 256 doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için


El- HÂDΠ
Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren 
günde 400 çocukların itaatkar olması için 

El- BEDİ'
Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan
günde 86 Allah'ın yardımına nail olmak için

El- BÂKΠ
Varlığının sonu olmayan 
günde 113 Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için 

El- VÂRİS
Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi
günde 707 Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref


Er- REŞÎD 
Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran 
günde 514 İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için 

Es- SÂBÛR
Çok sabırlı
günde 298 Başladığı işi kolay bitirmek için
 


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !