Salavat-ı şerife okumak

 
Salavat-ı şerife okumak

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin ismini işitenin ömründe bir defa salevat getirmesi farz, okuyunca, yazınca, söyleyince, işitince ilkinde söylemek vacip, tekrarında müstehaptır.

Salavatın çeşitleri çoktur. Namazların son oturuşunda okunan salli barikler salavattır. Peygamber efendimize salavat getirmek için Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed demek kâfidir. En kısa salavat budur. Namazda okuduğumuz, Salli barikleri okumak daha sevabdır.

Peygamber efendimize salavat-ı şerife getirmenin fazileti çoktur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Cebrail aleyhisselam "Sana kim salavat okursa, 70 bin melek ona salât okur. Meleklerin salât okuduğu kimse Cennet ehli arasına girer" dedi. İşi güçleşen, salavat okumayı çoğaltsın! Çünkü salavat, bütün sıkıntıları giderir, rızıkları artırır, işlerin hayırla bitmesini sağlar. Salavat, Siratta nur, salavat okuyan da nur ehli olur. Nur ehli olan da Cehennem ehli olmaz.”

Peygamberimiz buyurdu ki, “Her kim günde yüz defa salavât-ı şerife okursa, kıyâmet gününde güneşin sıcaklığından kurtulup, Arşın gölgesi altında benimle berâberdir. Ve her kim benim için bir salavât-ı şerife getirirse, rahmet melekleri onun günahlarının affolması için duâ ve istiğfar ederler.”


Salavat-ı Şerifeler

70 bin salavat kuvvetinde salavat
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kema-lillahi ve kema yeligu bikemalih.

Tesiri 100 bin salavata denk salavat
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin innurizzatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfat.

120 bin salavat kuvvetinde salavat
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihi lima uğlika vel hatimi lima sebeka ven nasırıl hakki bil hakkı vel hadi ila sıratikel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve eshabihi hakka kadrihi ve miktarihil aziym.

700 bin salavat kuvvetinde salavat
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ilmillahi selaten daimeten bidevami mülkillah.

3 kere okunuldulduğunda 70 bin kere Delal-ü Hayrat'i okumaya denk salavat
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi salaten te'dilü cemi'a salevati ehli mehabbetike ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi selamen ya'dilü selamehüm.

Sabah ve akşam 3er defa okunduğunda günahların kirinden arındıran salavat
Allahümme inni eselüke bike en tasülliye ala seyyidina muhammedin ve ala sairil enbiyai vel murseliine ve ala alihim ve sahbihim ecmeıne ve en tağfira li ma meda ve tahfezani fiima begiye.

Hz. Fatıma buyurmuş: Bir kimse bu salavatı bir kere okursa denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa bunun sevabını yazmakla bitiremez.
Allahümme salli ala men ruhuhu mihrabül ervahı vel melaiketi vel kevn. Allahümme salli ala men hüve imamül enbiyai vel murseliyn. Allahümme salli ala men hüve imamü ehlil cenneti ibadillahil mü'miniyn.

Peygamber efendimiz buyurmuş: Denizler mürekkep, ağaclar kalem ve bütün melekler katip olsalar ve kıyamete kadar yazsalar denizler biter, kalemler tükenir, bu salavatin sevabını tamam yazamazlar. Sabah ve aksam 3er defa okunulması tavsiye edilmektedir.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin fiyl evveliyn vel ahiriyn ve fil meleil ala ila yevmiddiyn.

Peygamber efendimiz buyurmuş: Bu salavatı okuyarak üzerime salavat getirene şefaatım vacib olur.
Allahümme salli ala muhammedin ve enzilhül münzelel mugarrabe minke yevmel kıya-meh.

Peygamber efendimiz buyurmuş: Bir kimse yatmadan önce bu salavatı açıktan 70 kere okursa, beni rüyasında görür.
Allahümme salli ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervah. Allahümme salli ala cesedi seyyidina muhammedin fil ecsad. Allahümme salli ala gabri seyyidina muhammedin fil kubur. Allahümme ebliğ ruha seyyidina muhammedin minni tehıyyeten selaten ve selema.

Salavat-ı tefriciyye - günde en az 41 kere okunulduğunda hastalara şifa verir
Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina muhammedi- nillezi tenhallü bihil ugadü ve tenfericü bihil kürabü ve tügda bihil havaicü ve tünalü bihirre ğaibü ve husnül havaatimi ve yüstesgal gamamü bi vechihil keriimi ve ala alihi ve sahbihi fii külli lemhatin venefesin bi adedi küllin ma'lümin lek.

40 gün sabah namazından sonra okuyanın istediği hayırlı bir iş gerçekleşir
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike ve haliylike ve habiibike salaten ergabiha merakiyel ihlasi ve enalü biha ğayetel ihtisası ve sellim tesliymen adede ma ahata bihi ilmüke ve ehsahü kitabüke küllema zekera kezzakirune ve ğafele an zikrihil ğafilun.

Okuyana 70 bin melek bin sabah sevap yazar
Cezallahu anna muhammeden ma hüve ehlüh.

LA iLAHE iLLALLAH
Peygamber efendimiz buyurmuş: Hayatı esnasında 70 bin defa La ilahe illahlah diyen her kimse Cennet ile müjdelenmistir. Her Hak yolcusu her gün 100 defa okuması lazımdır. Okuyan “La”yı 4 a kadar çeker ise (Laaaa) 4 bin günahı silinir.


Salavatı şerife hakkında varid olan pek çok hadisi şerifler mevcuttur :

1- Her dua semaya çıkmadan memnudur. Buna salat vasıl olursa o dua yükselir.
2- Yanında ben anıldığım halde üzerime salat etmeyen kişinin burnu yere sürtülsün. (Müslim)
3- Kim bana bir kere salat ederse Allah ona on salat eder, onun on günahını siler, onun on kat derecesini artırır. (Beyhaki)
4- Cebraile mülaki oldum da bana şöyle dedi: Sana müjde ederim Allah diyor ki: 'Kim sana selam verirse Ben ona selam veririm. Kim sana salat getirirse Ben ona salat ederim.' (Hakim, Beyhaki)
5- İnsanlardan bana en yakın olanı, bana en çok salavat getirendir.
6- Her cimriden daha cimri olan adam ben yanında anılıp da üzerime salat getirmeyendir. (Buhari)
7- Kim kabrimin yanında bana salat ederse ben onu işitirim. Kim uzakta bulunarak üzerime salat getirirse o bana ulaştırılır. (Beyhaki)
8- Cuma günü benim üzerime salatı çoğaltın, zira sizin salatınız bana o gün arz olunur.
9- Allah'ın yer yüzünde seyahat eden melekleri vardır. Ki onlar ümmetimden bana selam tebliğ ederler. (İmam-ı Ahmet, Nesei, Hasan Basri Çantay meali)

Peygamberimize Salavat getirmenin vücubiyeti :

1- En az bir defa getirmek.
2- Adet kaydetmeksizin çok getirmek.
3- İsm-i şerifi her zikrettiğinde getirmektir.
4- Her mecliste bir sefer getirmek.
5- Namazda getirmek.
6- Ömründe bir defa getirmek.
7- Teşehhüdde yani ettehiyyatüyü okurken getirmek.
8- Kade-i ahirede teşehhüdden sonra getirmek

Salavat-ı Şerifenin müstehab olduğu anlar :
1- Cuma günü ile Cuma gecesi, Cumartesi, Pazar ve Perşembe günleri.
2- Sabah akşam, mescide girerken, çıkarken.
3- Peygamberimizin kabrini ziyaret ederken
4- Safa ile Merve'de. Cuma hutbesiyle sair hutbelerde, müezzine icabet ettikten hemen sonra.
5- İkamet edilirken duanın başında, ortasında ve sonunda
6- Bir yere toplanırken ve dağılırken, abdest alırken kulak çınlarken, bir şey unutulduğu vakit.
7- Vaaz ve ilim neşrederken, hadis okuma başlarken ve bitirirken, sual ve fetva yazarken.
8- Her hoca ve talebenin, hatibin, kız isteyenin evlenenin evlendirenin salavat getirmesi müstehabdır.
9- Mühim işlerin başında, zikir zamanında, peygamberimizin ismini işittği zaman yahut ismi yazıldığı zaman.
10- Abdest alırken, kulak çınlarken, aksırdıktan sonra.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !